بیمه ورزشی

طبق اطلاعیه فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.msfi.ir ، داشتن کارت بیمه ورزشی  برای فعالیت افراد در برنامه های کوه نوردی الزامی می باشد.

هزینه صدور کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال و سقف تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
۱ سقف تعهدات هزینه درمان ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۲ سقف تعهدات غرامت فوت ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ سقف تعهدات نقص عضو ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ سقف تعهدات وسایل مصرفی جراحی ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۵ سقف تعهدات توانبخشی ۹۰/۰۰۰/۰۰۰

ارسال دیدگاه مسدود شده است.